O škole

O ŠKOLE

         Zřizovatelem Základní školy logopedické je Jihočeský kraj.

         Cílem této školy je vybudovat řeč sluchovou cestou prostřednictvím celého výchovně vzdělávacího procesu a připravit tak žáky k zařazení do běžných škol a ke vstupu do života. Škola má 1.stupeň ZŠ, pracujeme podle školního vzdělávacího programu ŠVP ZŠ. Naše škola je internátního typu, máme nadregionální působnost.

 

Nastupují k nám děti  s řečovými a kombinovanými vadami, jejichž  nedostatky nelze odstranit foniatrickou ani logopedickou ambulantní péčí.

 

Jedná se o nejtěžší poruchy řeči a nejrůznější poruchy nemluvnosti.

Diagnosy dětí jsou různé:

  •  opožděný vývoj řeči s dysfatickými rysy
  •  vývojová dysfázie při postižení řečových oblastí centrální nervové soustavy
  •  mnohočetná dyslalie,
  •  operace patra - rozštěpy patra různého typu (palátolalie)
  •  nejrůznější formy mutismu,  koktavosti a breptavosti 
  •  poruchy plynulosti řeči aj.

 

Hlavním úkolem školy je vybudovat řeč sluchovou cestou, rozvíjet motorické dovednosti, naučit žáky číst, psát, počítat a vřadit je zpět do škol v místě jejich bydliště.

 

Přijímány jsou děti od šesti let věku na nezbytně nutnou dobu. Po odstranění nebo zmírnění řečové vady a komunikačních obtíží se vracejí do své kmenové školy v místě bydliště.

 

V celém výchovně vzdělávacím procesu, ve všech předmětech, ale i při mimoškolní činnosti se důsledně dbá na správnou výslovnost jednotlivých hlásek, které jsou vyvozovány  při hodinách systematické  logopedické péče. Při nižším počtu žáků ve třídě je ke  každému  přistupováno individuálně.

Používají se nejrůznější názorné metody a pomůcky.

 

Osnovy výuky jsou stejné jako na běžných ZŠ, jsou však rozšířeny o dvě hodiny logopedické péče v týdnu.

Velký důraz se klade jak na rozvoj řeči, tak i rozvoj motorických dovedností dětí, neboť řeč a motorika spolu úzce souvisejí. Motorické dovednosti se rozvíjejí zejména při výtvarné a pracovní výchově, ale i hudebně pohybovými a sportovními aktivitami v odpolední době mimo vyučování. U školy je rozlehlá zahrada, kterou děti často využívají, v přístavbě školy v r. 2005 vznikla cvičebna a počítačová třída, .

 

Vstupní, průběžnou a výstupní diagnostiku žáků provádí SPC a psycholog při škole.

 

    Údaje o zařazování dětí

 

 Do našeho zařízení jsou přijímány děti starší šesti let s narušenou komunikační schopností,

 která se nedá odstranit ambulantní péčí.

 Žádost podávají zákoní zástupci dítěte.

 Žádost musí obsahovat:  doporučení SPZ 

                                   žádost zákoného zástupce

 

Speciálně pedagogické centrum

 - posuzuje míru vhodných podpůrných opatření ve školách a školských zařízení

 - vydává doporučení k jejich realizaci 

 - vydává doporučení k zařazení žáků do tříd a škol samostatně řízených §16 odst.9.ŠZ

 

 

    Denní režim internátních žáků

    Pondělí - čtvrtek

      7,00             budíček

      7,00 -   7,30  osobní hygiena

      7,30 -   7,55  snídaně

      7,55 -   8,00  odchod do tříd, příprava na výuku    

      8,00 -   9,40  dopolední vyučování

      9,40 - 10,00  svačina

     10,00 - 11,40  dopolední vyučování podle rozvrhu hodin

     11,40 - 12,30  oběd

     12,30 - 13,15  odpolední vyučování podle rozvrhu hodin

                 14,10  odpolední vyučování podle rozvrhu hodin

     12,30 - 15,15  odpolední zájmová činnost a příprava na svačinu

     15,30 - 16,00  svačina

     16,00 - 17,00  procvičování učiva, vypracování domácích úkolů

     17,00 - 17,10  přestávka

     17,10 - 18,00  zaměstnání podle týdenního výchovného plánu práce, ILP

     18,00 - 18,30  večeře

     18,30 - 19,15  individ. zájmová činnost, večerníček

     19,15 - 20,00  postupně osobní hygiena, os. volno na ložnicích

              - 20,00  večerní klid

    Pátek    -  12,30 - 16,00  zájmová činnost a odjezdy dětí na víkend

    Neděle  -  18,00 - 20,00 příjezdy žáků

    

    

 


Kontaktní informace
Adresa
Základní škola logopedická
Sakařova 342
375 01 Týn nad Vltavou

Telefon
ředitelna: 385 731 188
kancelář: 385 731 466
SPC: 385 731 824

E-mail
kancelar@zslogopedicka-tnv.cz

Internet
www.zslogopedicka-tnv.cz