Speciálně ped. centrum Strakonice

Speciálně pedagogické centrum Strakonice

SPC je zřízeno při ZŠ logopedické v Týně nad Vltavou od roku 1994.

Naše SPC zabezpečuje diagnostickou, metodickou, poradenskou a terapeutickou pomoc pro děti předškolního a školního věku s poruchami řeči a komunikačních dovedností.

Pracovní aktivity SPC se specifikují na řečově postižené děti a stěžejním úkolem je dlouhodobá a systematická práce s těmito dětmi a jejich rodinami. Pozornost je věnována zejména dětem s kombinovanými vadami. Zajišťujeme odborné konzultace rodičům a učitelům.

 

Zaměření naší činnosti

 1. Pracovníci SPC provádějí komplexní logopedická a psychologická vyšetření u dětí s nejtěžšími řečovými vadami a na základě vlastních vyšetření i doporučení dalších odborníků – foniatr, neurolog, pediatr, pedopsychiatr - doporučují vhodná podpůrná opatření ve školách a školských zařízeních.

 2. Pracovníci SPC poskytují dětem s vadami řeči, vyžadujícím podpůrná opatření 2. - 5. stupně ambulantní logopedickou péči. Ve spolupráci s koordinátory inkluze ve školách a mateřských školách poskytují metodickou pomoc učitelům při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a při realizaci podpůrných opatření.

 3. Pracovníci SPC poskytují metodické vedení logopedickým preventistkám škol a školských zařízení.

 4. Pracovníci SPC provádí depistáže – vyjíždějí do MŠ a ZŠ, kde vytipují děti s vadami řeči a následně doporučí rodičům i škole další odbornou péči.

 5. Na základě komplexní diagnostiky pomáhají pracovníci SPC rodičům dětí se závažnými řečovými vadami při volbě vhodného typu školy, řešení výukových a výchovných problémů.

 

Klientela našeho centra jsou děti s narušenou komunikační schopností.

 1. U nezletilých klientů o službu žádá zákonný zástupce, zletilý klient žádá sám.  Pokud naši pomoc potřebuje škola, žádá o ni se souhlasem zákonných zástupců. K objednání nepotřebujete doporučení.

 2. Adresa pracoviště je:
  Želivského 291, 386 01, Strakonice, telefon: 727 882 336

 3. Službu je možné objednat: telefonicky, osobně nebo písemnou formou.

 4. Podrobné informace Vám sdělí administrativní pracovnice na tel. 385 731 824

 5. Před vyšetřením je nutné dodat všechny zprávy z již podstoupených vyšetření na specializovaných pracovištích, popř. se domluvit, která vyšetření jsou nutná ještě doložit a zaktualizovat.

 6. Vždy musí být součástí žádosti zpráva  o probíhající logopedické péči, neurologické, foniatrické a popř. psychologické vyšetření. Psychologické vyšetření může být po dohodě realizováno v našem centru. Zprávy je možné doručit poštou nebo e-mailem na naši adresu: spc@zslogopedická-tnv.cz

 7. Dále je nutné si stáhnout a vyplnit níže uvedené dokumenty:

  Dotazník pro rodiče

  Sdělení MŠ 

  Sdělení školy (ZŠ,SŠ)

 8. Klienti jsou zváni do poradny na základě dřívější registrace, jen s prokazatelným souhlasem zákonného zástupce, s vyjímkou klientů nad 18 let, kteří se mohou na poradnu obracet sami.

 9. Na vyšetření je potřeba s sebou přinést v případě školáků: sešity školní i domácí, sešity s diktáty, žákovskou knížku, (nápoj).

 10. Konkrétní termín vyšetření je klientům sdělen písemnou pozvánkou nebo telefonicky s dostatečným předstihem.

 

Informace o vyšetření:

Doba, kterou stráví klienti v poradně se liší podle řešené problematiky. Komplexní psychologické nebo speciálně pedagogické či logopedické vyšetření se provádí pouze v dopoledních hodinách. Vyšetření předškolních dětí a kontrolní vyšetření pak bývají zpravidla kratší. Nezletilí klienti jsou doprovázeni zákonným zástupcem.

Konkrétní průběh a obsah poskytované služby je vždy dohodnut v úvodním rozhovoru s odborným pracovníkem. Služba probíhá na základě informovaného souhlasu klienta / zákonného zástupce. Vyšetření je zakončeno konzultací odborného pracovníka se zákonným zástupcem, jsou sděleny závěry, projednána doporučení a další postupy.

Kontaktní informace
Adresa
Základní škola logopedická
Sakařova 342
375 01 Týn nad Vltavou

Telefon
ředitelna: 385 731 188
kancelář: 385 731 466
SPC: 385 731 824

E-mail
kancelar@zslogopedicka-tnv.cz

Internet
www.zslogopedicka-tnv.cz